Klimaat en Bedrijf

27 juni 2024

Dringend actie nodig om netcongestieproblemen aan te aan pakken

Problemen netcongestie staan verduurzaming noordelijk bedrijfsleven in de weg

Het overgrote deel van de bedrijven in Noord-Nederland (87%) hebben in de afgelopen jaren stappen ondernomen om te verduurzamen. Bij de verdere ambities om duurzame energiebronnen te benutten, blijkt dat de problemen door netcongestie hen daarin beïnvloeden (80%). Dat blijkt uit een enquête onder de leden van VNO-NCW MKB Noord. Daarom zet de grootste werkgevers- en ondernemersvereniging duidelijk in om deze problemen aan te pakken en doet een oproep aan overheden, netbeheerders en andere bepalende stakeholders om dingend actie te ondernemen en de problemen op te lossen. 

De problemen die de deelnemers aan het onderzoek ervaren variëren van beperkingen bij het uitbreiden van bedrijfsactiviteiten, geen nieuwe aansluiting kunnen krijgen en vertragingen in de levering van energie. Ook het terug leveren van zonne-energie wordt als een probleem ervaren. Een derde van de bedrijven heeft al energiebesparende maatregelen genomen om de impact van de grenzen van het stroomnetwerk op hun bedrijfsvoering te verminderen. Daarnaast heeft een klein deel een buffercapaciteit opgezet of het energieverbruik aangepast op de piekuren. Het contact over de problemen met de netbeheerder wordt door 30% als slecht of zeer slecht ervaren, tegen slechts 16% die het contact als goed of zeer goed beoordeelt.

Daarnaast blijkt uit de raadpleging dat bedrijven meerdere uitdagingen ervaren bij het (verder)verduurzamen. De belangrijkste zijn het hoge investeringen (24%), de onzekerheid over het rendement op de investeringen (21%), de huidige regelgeving en bureaucratische hindernissen (21%) en de beperkte beschikbaarheid van energiebronnen (13%).

Kansen voor de toekomst

Ondanks al deze problemen en uitdagingen ziet het overgrote deel van de bedrijven nog wel kansen voor verduurzaming. Deze hebben te maken met het voldoen aan de duurzaamheidseisen van klanten (44%), het besparen van kosten op de lange termijn (21%) en het versterken van de concurrentiepositie (14%). Daarvoor is wel dringend actie nodig, met name om netcongestieproblemen in het Noorden aan te pakken.Om die reden heeft VNO-NCW MKB Noord besloten om met bijzondere aandacht de problemen in de komende periode aan te pakken met onder andere specifieke ledenbijeenkomsten, workshops én een specifieke ledenwerkgroep..

Actie is nodig!

“We doen een dringende oproep aan overheden, netbeheerders en andere bepalende stakeholders om dingend actie te ondernemen en de problemen op te lossen,” zegt directeur VNO-NCW MKB Noord Agnes Mulder. “Met dit onderzoek hebben we beter en heel concreet inzicht gekregen in wat onze leden ervaren en wat er nodig is; beter, flexibel en structureel beleid door overheden, investeringen in de netinfrastructuur én meer en betere communicatie met over kansen en mogelijkheden om verder te verduurzamen. Wij willen daarbij helpen! Door mee te praten over mogelijke oplossingen en daarbij op te komen voor de belangen van het bedrijfsleven. Dit alles met de inzet van onze brede regionale, landelijk en Europese netwerk. Maar ook met de inzet van onze eigen leden!”

Download

Samenvatting resultaten enquête Netcongestie VNO-NCW MKB Noord

Gerelateerde artikelen

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio