Klimaat en Bedrijf

20 december 2023

Maatwerk met zonnepanelen is nodig voor werkgelegenheid

De Provinciale Staten van Groningen bespreekt op woensdag 20 december 2023 het voorstel om niet meer zonneparken op landbouwgronden toe te staan boven dan de nu gestelde norm en bod van de eerste versie van Regionale Energiestrategie (RES 1.0). Terwijl verantwoordelijk minister De Jonge recent met provincies, gemeenten en waterschappen is overeengekomen onder voorwaarde wel ruimte te bieden voor maatwerk. 

Afgesproken is dat overheden langs vier treden sturen voor de opwek van zonne-energie. De treden zijn ten eerste zonnepanelen op daken en gevels, vervolgens onbenutte terreinen in bebouwd gebied, dan onbenutte terreinen in landelijk gebied en tenslotte landbouw- en natuurgronden.

Er bestaat ruimte

Uitgangspunt is dus zonnepanelen zoveel mogelijk op daken en gevels komen of in combinatie met ander functies worden toegepast. Verder wordt plaatsing van zonnepanelen op daken van gebouwen, maar ook op bijvoorbeeld kassen, industrieterreinen, stortplaatsen en boven parkeerplaatsen, gestimuleerd. Er blijft dus landelijk ruimte, als het niet anders kan, voor zonne-energie op landbouwgrond.
 
Als vereniging VNO-NCW MKB Noord herkennen we de zorgen die bij veel van onze inwoners en bedrijven leven over een goede inrichting van ons landelijk gebied. We begrijpen dan ook de Gedeputeerde Staten dat zij het goede willen doen voor het landelijk gebied ten aanzien van zonnepanelen op land. Maar het nu voorliggende voorstel kan slecht uitpakken voor toekomstige werkgelegenheid in de Provincie Groningen. Daar maken wij ons zorgen over! 

Maatwerk is nodig voor werkgelegenheid

Die ruimte die minister heeft geboden voor maatwerk zal in de toekomst nog hard nodig zijn, als de vergroening en elektrificatie van bedrijven en bedrijventerreinen verder vorm krijgt. Dan kan bij de puzzel voor duurzame energie voor bedrijven op Groningse bedrijventerreinen een deel zon van panelen op landbouwgrond nodig zijn. Daarom vragen wij in een brief aan alle leden van Provinciale Staten werkgelegenheidsaspecten mee te nemen in hun afwegingen. We willen allen het beste voor het Noorden, nu én in de toekomst!

Brief aan de Provinciale Staten van Groningen over zonnepanelen op landbouwgrond

Gerelateerde artikelen

  • De grootste werkgevers- en ondernemersvereniging van het Noorden
  • Voor een optimaal ondernemingsklimaat en brede welvaart
  • Al meer dan 50 jaar sterk voor de regio