Ondernemerschap

8 juli 2023

Inzet VNO-NCW MKB Noord werpt zijn vruchten af in Drenthe: ondernemerstandpunten opgenomen in het coalitieakkoord

VNO-NCW MKB Noord heeft rondom de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart van dit jaar, hard gewerkt om de ondernemersstandpunten voor Drenthe onder de aandacht te brengen bij de nieuwe Statenleden en het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Drenthe.

Zo bracht regiovoorzitter Drenthe Bram van Beetz onze leaflet met ondernemers standpunten onder de aandacht bij de lijsttrekkers op het provinciehuis in Assen en werd er in Hoogeveen in samenwerking met diverse partijen het succesvolle symposium over de toekomst van bruisende binnensteden & dorpskernen in Drenthe georganiseerd.

Deze inzet heeft zijn vruchten afgeworpen, want veel van de aangedragen ondernemerstandpunten zijn terug te vinden het onlangs verschenen coalitieakkoord 2023-2027 “Samen bouwen we Drenthe!”. Hier onder een analyse. VNO-NCW MKB Noord blijft in gesprek met Gedeputeerde en Provinciale Staten en houdt in de gaten dat de ondernemerstandpunten ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Downloads

5 ondernemersstandpunten voor de Provincie Drenthe van VNO-NCW MKB Noord
Coalitieakkoord 2023-2027 “Samen bouwen we Drenthe!
Analyse Coalitieakkoord Provincie Drenthe 2023-2027

Legenda:
[+] Positief. Ons standpunt is opgenomen in het coaltieakkoord. 
[+/-] Neutraal. Ons standpunt is niet concreet vermeld. 
[-] Negatief. Ons standpunt is niet opgenomen in het coaltieakkoord.

1 Voor een krachtig spoor-, lucht- en wegennetwerk

Het ondernemersstandpunt: Ontwikkel de Nedersaksenlijn en de Lelylijn. In de tussentijd moeten er inspanningen worden gedaan om het huidige spoor te versnellen en verbeteren. [+]
Coalitieakoord:
We zetten ons maximaal in voor de Nedersaksenlijn. Ook de Lelylijn is van belang voor de bereikbaarheid en sociaaleconomische structuurversterking van de noordelijke regio.

Het ondernemersstandpunt: Versterk het huidige wegennetwerk, voor een nog betere bereikbaarheid van de bedrijven. [+/-]
Coalitieakoord: Het verkeersplein Gieten blijft onze prioriteit. Op basis van de uitkomsten van de MER nemen we een besluit over de variant voor de verbetering van het verkeersplein en de daaraan gekoppelde gedeeltelijk verdubbeling van de N34.
Het beheer en onderhoud van (vaar)wegen, fietspaden, viaducten, bruggen en sluizen houden we, ondanks kostenstijgingen, op peil.

Het ondernemersstandpunt: De provincie moet zich meer inzetten voor Groningen Airport Eelde vanwege de koploperspositie in de duurzaamheid, het internationale karakter en om deze mobiliteit te waarborgen. [+]
Coalitieakoord: Groningen Airport Eelde NV is onderdeel van de maatschappelijke infrastructuur voor Drenthe en Noord-Nederland en een belangrijk onderdeel van ons vestigingsklimaat. Op basis van de Strategie Groningen Airport Eelde NV 2024-2033 staan wij positief tegenover het verlenen van de subsidie voor de Niet-Economische Diensten van Algemeen Belang (NEDAB) voor de komende tien jaar. Daarbij hechten wij nadrukkelijk aan de realisatie van de verduurzamingsstrategie van de luchthaven en haar gebruikers. We zullen daartoe passende voorwaarden stellen en de strategie van de luchthaven extern laten toetsen.

2 Bedrijven vormen het economisch hart van Drenthe

Ondernemersstandpunt: Bouw sterke positie vrijetijdseconomie verder uit met aandacht voor eigentijdse, sfeervolle en levendige centrumgebieden. [+]
Coalitieakkoord: 
Bij een levendige provincie horen vitale dorpen en steden, die een regionale functie kunnen vervullen. Daarom ondersteunen we gemeenten bij het creëren van aantrekkelijke dorpscentra, compacte winkelgebieden en het overeind houden van verschillende voorzieningen. Leegstand en verloedering moet worden tegengegaan.
Met de positieve ervaringen van regelingen als het Binnenstadsfonds, het Regiostedenfonds en de subsidieregeling Herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit zullen we ook in deze bestuursperiode afwegen welke middelen we hierover het beste kunnen inzetten.
Voor de verbinding tussen toerisme, recreatieve bedrijven en natuur kijkt de provincie naar creatieve, haalbare oplossingen.
We blijven inzetten op Drenthe als Fietsprovincie nummer 1 en we promoten Drenthe als wandelprovincie.
Het Programma Vitale vakantieparken loopt af in 2024. De intentie is om dit een passend vervolg te geven, op basis van een tijdige evaluatie.
Met Marketing Drenthe blijven we onze provincie promoten.

Ondernemersstandpunt: Creëer meer bedrijventerreinen, verbind partners en zorg voor voldoende nieuwe terreinen. [+/-]
Coalitieakkoord: 
De provincie helpt bestaande bedrijventerreinen bereikbaar (fysiek en digitaal), veilig, gezond, energie-efficiënt en klimaatbestendig te maken. Onder andere door te investeren in ‘Werklandschappen van de Toekomst’. Waar nodig ondersteunen we gemeenten.

Ondernemersstandpunt: Bevorder innovaties, digitalisering onder mkb'ers en focus op start-ups. Investeer daarnaast voor verbeteringen in het digitale infrastructuur. [+]
Coalitieakkoord: Samen met ondernemers werkt de provincie aan een aantrekkelijk starters- en ondernemersklimaat. We ondersteunen nieuwe ideeën en innovaties die helpen bij maatschappelijke vraagstukken, zoals de overgang naar duurzame energie en een toekomstgerichte agrarische sector. Verduurzaming en vergroening in de brede zin - van het midden- en kleinbedrijf, industrie tot landbouw - is een economische kans voor Drentse ondernemers.
Innovatie en digitalisering worden gezien als kans of arbeidsbesparende technologie, onder meer via de Digitaliseringsagenda.
De zorgsector is een grote economische sector in Drenthe die met de vergrijzing enorme uitdagingen heeft en een extra impuls verdient. We zetten onder andere in op innovatie en vernieuwende zorgconcepten, digitalisering bij kleine ondernemers, preventie en samenwerking binnen de sector.
De provincie helpt bestaande bedrijventerreinen bereikbaar (fysiek en digitaal), veilig, gezond, energie-efficiënt en klimaatbestendig te maken. Onder andere door te investeren in ‘Werklandschappen van de Toekomst’. Waar nodig ondersteunen we gemeenten.

3 Een versterkt ondernemersklimaat

Ondernemersstandpunt: Jaag de woningbouw fors aan. 13.000 woningen is té weinig om een vitaal en leefbare toekomst te kunnen garanderen. [-]
Coalitiekkoord:
Provinciale Staten heeft voor de komende tien jaar 4,5 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld om gemeenten te helpen met geld, kennis of personeel. In de regionale Woondeal van oktober 2022 staan afspraken van Drenthe met het Rijk om tot en met 2030 13.000 woningen te bouwen. We willen de middelen zo gericht mogelijk inzetten en gaan actief aan de slag met deze grote opgave.

Ondernemersstandpunt: Doorbreek de stikstofimpasse, zet in op innovatie van bedrijven en creeëer ruimte voor infraprojecten en nieuwbouw van woningen en bedrijven. [+/-]
Coalitieakkoord: 
Een Drenthe zonder agrarische sector is niet denkbaar. Het is nodig dat er perspectief is met een verdienmodel voor de lange termijn. De sector moet erop kunnen vertrouwen dat de regels niet telkens veranderen. Het kabinet moet hiervoor de stip op de horizon zetten. Al gaat het niet alleen om wat Den Haag van ons vraagt, maar ook om wat we als Drenthe nodig hebben om de omslag naar toekomstbestendige landbouw te maken.
Die Drentse uitwerking, daarvoor gaan we samen om tafel. Er zullen de komende jaren boeren vrijwillig hun bedrijf beëindigen. Hen willen we, met gelden vanuit het Rijk, goede mogelijkheden bieden. De beschikbare stikstofruimte moet helpen bij het legaliseren van PAS-melders en anderen die tussen wal en schip vallen, en om in Drenthe vergunningen te kunnen verlenen. Voor de langere termijn maken we een Landbouwvisie. Ook hiervoor gaan we in gesprek met alle betrokkenen.
We zoeken een balans tussen enerzijds het onderhouden van en zorgen voor onze natuur en biodiversiteit en anderzijds een bloeiende landbouw en een leefbaar Drenthe. Daarbij staan we achter de landelijke ambitie om te komen tot een juridisch houdbaar alternatief voor de kritische depositiewaarde (KDW) waarmee tot nu toe bij stikstofmetingen wordt gewerkt. Een focus die alleen gericht is op de KDW en stikstof werkt immers verlammend en belemmert ontwikkelingen in vrijwel alle sectoren.
Er komt een concreet uitgewerkt Drents Programma Landelijk Gebied met geborgde maatregelen, als basis voor het legaliseren van PAS-melders, een stikstofbank en vergunningverlening. Inclusief een aanpak voor innovatie- en managementmaatregelen, extensivering en vrijwillige verkopen (doelmatig en rechtmatig). Dit vraagt een meer gedetailleerde analyse van het aantal boeren dat wil stoppen, de vestigingsplaats en het aantal dieren.
Wie vrijwillig wil stoppen krijgt die mogelijkheid, zodra de landelijke regelingen zijn opengesteld. De ondernemer verkoopt hierbij de stikstof-, fosfaat- en bebouwingsrechten en optioneel de grond.
Landbouwgrond blijft landbouwgrond, tenzij onderling anders wordt overeengekomen.
We gaan op zoek naar mogelijkheden voor een meet- en monitoringsysteem voor de onderbouwing van technische innovaties, emissie van bedrijven en de stand van de natuur. Hiervoor zoeken we de samenwerking met andere provincies.
In de provinciale Stikstofbank worden de opbrengsten van stikstofreductie inzichtelijk gemaakt en benut. Ook stikstof die we ten behoeve van de natuur reduceren wordt geregistreerd.
Uitgangspunt voor de landbouw is: geen provinciale regels bovenop landelijke en Europese wetgeving.

Ondernemersstandpunt: Versnel vergunningverlening, zet in op een vermindering van regeldruk. [+/-]
Coalitieakkoord: 
Tegelijkertijd zijn bedrijvigheid en evenementen nodig om Drenthe te laten bruisen. Om vergunningen te kunnen verlenen en te voorkomen dat Drenthe op slot gaat, werken we hard aan oplossingen. Daarbij zoeken we naar wat wel kan, binnen de wettelijke mogelijkheden en in goed contact met elkaar.

4 Betrouwbare, betaalbare en beschikbare energie

Ondernemersstandpunt: Zorg voor een forse impuls voor de productie van betrouwbare, betaalbare en beschikbare energie. Geef ruimte aan nieuwe bronnen van energie, ondersteun pilotprojecten. [+]
Coalitieakkoord: 
We gaan door met de afspraken uit het Klimaatakkoord, zoals onder andere vertaald in de Regionale Energie Strategie (RES), het Regionaal Mobiliteitsplan en de Energietransitie-agenda (2019-2023).
We zetten in op maximale benutting van zonnepanelen op daken en stimuleren dit. Waar mogelijk en landschappelijk inpasbaar kijken we naar slimme functiecombinaties, zoals zonnepanelen op industrieterreinen, boven parkeerplaatsen of bij sportvoorzieningen.
De productie van groen gas wordt gestimuleerd. De provincie Drenthe ondersteunt diverse clusters van boeren met monomestvergisters, waarbij we specifiek aandacht hebben voor de biogasinfrastructuur. Wij zetten ons in om dit op te schalen.
We onderzoeken de mogelijkheid voor een wijziging/verruiming van het beleid voor erfmolens; kleine windmolens met een as-hoogte van maximaal 25 meter. Op dit moment loopt hiervoor een pilot bij een viertal gemeenten.
Drenthe investeert in de infrastructuur en stimuleert de productie en toepassing van waterstof.
Drenthe is, als onderdeel van de Noord-Nederlandse samenwerking, koploper op dit dossier en dat willen we blijven. We doen mee aan bovenregionale initiatieven en geven hiermee invulling aan Europese doelstellingen.
Wij ondersteunen energiecoöperaties en andere lokale energie-initiatieven in Drenthe van harte. Bijvoorbeeld met leningen, subsidies en/of ondersteuning bij het oprichten en organisatorisch inrichten van projecten.

Ondernemersstandpunt: Zet in op een hogere mate van circulariteit in de provincie. [+]
Coalitieakkoord:
 We stimuleren circulair bouwen.
Verduurzaming en vergroening in het bedrijfsleven wordt gestimuleerd, onder andere middels de Groene Economische Agenda en de Roadmap Circulair Drenthe 2030 als richtinggevende documenten.
De Groene Industrievisie ondersteunt het grootbedrijf en specifiek industrie- en energiebedrijven met circulair ondernemen, ‘groene’ banen en het verminderen van de CO2-uitstoot.

Ondernemersstandpunt: Versterk het hoog-, midden- en laagspanningsnet op bedrijventerreinen om de grote vraag naar elektriciteit op te vangen, netcongestie tegen te gaan en elektrische mobiliteit te bevorderen. [+]
Coalitieakkoord: 
Sneller bouwen: we helpen praktische, tussentijdse problemen met de energie-infrastructuur zo goed mogelijk op te lossen. Bijvoorbeeld door besluitvorming, eenvoudiger vergunningsprocedures en versnellingsteams vanuit overheden en netbeheerders. 
Sterker sturen: het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMiek) wordt de basis voor nieuwe netuitbreidingen en krijgt daarmee een sturende werking op ruimtelijke ontwikkelingen die energie vragen, produceren of opslaan. 
Flexibele capaciteit opbouwen: we stimuleren projecten die pieken in de energievraag voorkomen. We zetten hierbij ook in op een bijdrage vanuit het Rijk. Ontwikkelingen als batterijopslag en de ruimtelijke inpassing daarvan hebben onze aandacht.

5 Versterk de arbeidsmarkt met talent

Ondernemersstandpunt: Om talent in Drenthe te behouden en aan te trekken, moeten starters worden ondersteund met betaalbare woningen, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en kansen op de arbeidsmarkt. [+]
Coalitieakkoord: 
De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt heeft prioriteit. Meedoen op de arbeidsmarkt moet voor iedereen mogelijk zijn. Er zijn voldoende kansen voor jongeren om in deze regio te wonen en te werken.
We doen mee met de samenwerkingsagenda voor ontwikkelingen op de Noordelijke arbeidsmarkt (Human Capital Agenda). Zorg en techniek hebben extra aandacht.
Inzet is nodig op sectoren en organisaties voor om-, her- en bijscholing (Leven Lang ontwikkelen) en de samenwerking tussen MBO, HBO en WO voor doorlopende leerlijnen, het stimuleren van innovatie en economische bedrijvigheid.
Dat geldt ook voor de koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven, bijvoorbeeld met de Health Hub, Dutch TechZone en de IT Hub.
Grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland wordt gestimuleerd. Met het Rijnland Instituut als partner voor het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s, vaardigheden en competenties.

Ondernemersstandpunt: Verbeter geletterdheid en digitale vaardigheden onder werknemers, werkzoekenden en ondernemers. Versterk de inzet door het Leven Lang Ontwikkelen voor alle Drenten. [+]
Coallitieakkoord: 
Of het nu gaat om kansengelijkheid, toegankelijkheid, laaggeletterdheid of inclusie: ‘iedereen doet mee en iedereen doet ertoe’.
Er komt een Sociale Agenda 2024-2029, te beginnen met een startnotitie. Samen met gemeenten en partners willen we kijken waar de behoefte is en waar we als provincie kunnen helpen. Er komt focus op een aantal grote opgaven, zoals in de hoofdlijn benoemd.

Ondernemersstandpunt: Ga door met de campusontwikkeling in alle regio’s van de provincie Drenthe. [+/-]
Coalitieakkoord: 
De provincie blijft als partner betrokken bij de Greenwise campus in Emmen, ter versterking van kennis, innovatie en concurrentiekracht.

Gerelateerde artikelen

  • Groot gezamenlijk netwerk
  • Voor ondernemers in Noord-Nederland
  • 50 jaar sterk voor de regio